کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ل‍وغ‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍ژی‍ک‍ی‌
روده‌ه‍ا -- م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
طول‌ ع‍م‍ر
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
 
ناشر:
[ه‍دی‌]
خ‍ورش‍ی‍د(چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌)
ه‍دی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌، س‍ازم‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍ه‍داری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ ( نقش بلوغ در تکامل انسانها)
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران هدی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴/۴‬,‭‌ص۲‌ب۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار و تندرستی :دخانیات از دیدگاه اسلام
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران [هدی ]   ، ۱۳۵۸-۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :شناسائی - علل - پیشگیری
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  وزارت بهداری ، سازمان منطقه ای بهداری استان آذربایجان شرقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راز طول عمر
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  [تهران ] هدی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۵‬,‭‌ص۲ر۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با سموم میکروبی روده ها در غرب و اسلام
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران هدی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۶۰‬,‭‌ص۲‌م۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیگار معجون ضد سلامتی خلاصه و برگزیده ای بزبان ساده از کتاب : سیگار و تندرستی
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تبریز خورشید(چاپخانه )   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ص۲۳‌س۹‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک