کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ وس‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌، واح‍د ام‍ور س‍ن‍ج‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ت‍ادان‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
 
ناشر:
ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ وس‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌، واح‍د ام‍ور س‍ن‍ج‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پژوهشی در مورد اعتیاد و نظرخواهی مجموعه برنامه های تلویزیون در هفته مبارزه با موادمخدر
شکربیگی ، عالیه ؛  تهران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات وسنجش برنامه ای ، واحد امور سنجش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک