کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر
م‍ع‍ت‍ادان‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
ص‍دری‌، ن‍اه‍ی‍د
پ‍س‍ت‍م‍ن‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ وس‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌، واح‍د ام‍ور س‍ن‍ج‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در عیش ، مردن در خوشی
پستمن ، نیل ؛  تهران انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران   ،
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۴‬,‭‌پ۹ز۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پژوهشی در مورد اعتیاد و نظرخواهی مجموعه برنامه های تلویزیون در هفته مبارزه با موادمخدر
شکربیگی ، عالیه ؛  تهران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات وسنجش برنامه ای ، واحد امور سنجش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه اعتیاد جوانان ( بررسی ساخت خانواده و ویژگیهای روابط خانوادگی معتاد)
صدری ، ناهید ؛  تهران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ۲۲۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک