کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍دا و س‍ی‍م‍اج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌، ادره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌، واح‍دطراح‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ن‌ آوری‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط
 
پدیدآور:
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ص‍دا و س‍ی‍م‍اج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌، ادره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌، واح‍دطراح‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ن‌ آوری‌ آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :اصول و مبانی ارتباطات (انسانی -جمعی )
آذری ، غلامرضا ؛  تهران صدا و سیماجمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش ، ادره کل آموزش سازمان ، واحدطراحی و ارزشیابی سازمان ، بخش فن آوری آموزشی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭آ۴‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک