کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍رام‍ی‌ ، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ای‍ران‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ -- ش‍ه‍ی‍دان‌
ح‍ل‍ق‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ف‍ق‍وده‌
خ‍ان‍واده‌
خ‍وزس‍ت‍ان‌
س‍ن‍ج‍ش‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌
ق‍اچ‍اق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌
زح‍م‍ت‌ ک‍ش‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌
ص‍رام‍ی‌ ، رض‍ا
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا،- ۱۳۴۰
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍ورچ‍ی‍ان‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آم‍وزش‌ و ف‍ن‌آوری‌ و ام‍ار ورای‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ول‍ف‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر از دیدگاه فقهای شیعه
صرامی ، رضا ؛  تهران اداره کل مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ص۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گلواژه های شهادت
صرامی ، رضا ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭‌ص۴‌گ۸‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نتایج پژوهش در خصوص وضعیت اعتیاد از دیدگاه معتادان بدام نیفتاده
قورچیان ، نادرقلی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندوکاوی پیرامون معضل موادمخدر وراههای پیشگیری از اعتیاد
صرامی ، رضا ؛  خوزستان اداره کل زندانهای خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۷۳گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ویژه نامه درباره سومین همایش معاونین سیاسی ، امنیتی و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانهای سراسر کشور
صرامی ، رضا ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۲۰۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ویژه پیرامون وضعیت موادمخدر
صرامی ، رضا ؛  تهران مرکز تحقیقات آموزش و فن آوری و امار ورایانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۶۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه نتایج آزمون TAC در کودکان افراد معتاد به مواد افیونی
عبداللهیان ، ابراهیم ؛  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ،
شماره راهنما: ۴۴۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه گردش پولی و الگوی مصرف موادمخدر در ایران
صرامی ، رضا ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات و آموزش وفن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۴۷۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندوکاوی پیرامون آمار دانش آموزان وابسته به والدین معتاد
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۲۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با انواع مواد مخدر صنعتی شیمیایی و راه های پیشگیری و درمان
صرامی ، رضا،- ۱۳۴۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
فهرست مقاله های تهیه شده
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات وپژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۸۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد مبارزه با مواد مخدر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۶۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
جستجوی حلقه های مفقوده
زحمت کش ، خلیل اله ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۵۴۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان اثربخشی اقدامات رسانه ای در امر مبارزه با موادمخدر - مطالعه ملی
افضلی ، رسول ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک