کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ری‍اک‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رک‍ر، ادوارد آدام‌، ۱۸۸۶-
اس‍پ‍اک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ م‍ک‌ل‍ی‍ن‌،۱۹۰۳-
ب‍وث‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۴۴-
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۱۳-
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۲۷۴- ۱۳۴۵
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی برای همه
استرکر، ادوارد آدام ، ۱۸۸۶- ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرورش فرزند در عصر دشوار ما
اسپاک ، بنجامین مک لین ،۱۹۰۳- ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تریاک
بوث ، مارتین ، ۱۹۴۴- ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۱۶‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شهباز و جغدان
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرانسه - فارسی :دارای تمام لغات و کلمات محاوره ای و...
نفیسی ، سعید، ۱۲۷۴- ۱۳۴۵ ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ن۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک