کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داروه‍ا --س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌--درم‍ان‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- ای‍ران‌ -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو--درم‍ان‌
س‍وءم‍ص‍رف‌
ش‍اگ‍ردان‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
طرح‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ - ت‍ن‍در۸۰
 
پدیدآور:
ال‍ک‍س‍ان‍در، لام‍ار،۱۹۴۰ -م‌
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
 
ناشر:
[س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍گ‍اه‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دف‍ت‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍واد و ج‍رم‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
ش‍ع‍اع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره ازدواج ، رویکرد وظیفه مدار
طاهری نخست ، حمیدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭ط۲‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تندر۸۰
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۶۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد
دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ر۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، بر اساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوءمصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری :گسترش دنیای عاری از مواد مخدر
الکساندر، لامار،۱۹۴۰ -م ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیاست ها و رویکردهای درمان سوءمصرف و وابستگی به مواد محرک در ایران ( (بر اساس هم اندیشی کارشناسان کشوری )
طاهری نخست ، حمیدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران شعاع   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۷‬,‭‌ف‍لا۹،ط۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، براساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوء مصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه از اعتیاد :با تمرکز بر محیط کار
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، معاونت دانشجویی ، مرکز مشاوره : ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه از اعتیاد :با تمرکز بر محیط کار
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، معاونت دانشجویی ، مرکز مشاوره دانشگاه : ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای زندگی :کتاب کار دانش آموز
محمدخانی ، شهرام ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه راهنمای آموزش :بسته آموزشی برنامه توانمندسازی روانی - اجتماعی در مدرسه ارتقای سلامت با تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان در معرض خطر( ۱۳تا ۱۶سال )
محمدخانی ، شهرام ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۳‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
روان پزشکی اعتیاد(بیماری اعتیاد به عنوان یک اختلال روانپزشکی )
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۱۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
عملیات رسانه ای ( کارگاه پیشگیری از سوءمصرف مواد از طریق رسانه )
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  [تهران ] [سازمان بهزیستی ]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۳۳۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک