کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طل‍وع‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
خ‍ش‍م‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
اوک‍ان‌، ب‍ارب‍ارا
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۴۴-
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،- ۱۳۴۵
ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌
 
ناشر:
طل‍وع‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های مصاحبه و مشاوره
اوکان ، باربارا ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت برقراری ارتباط موثر" ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ،- ۱۳۴۵ ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳۶ ،‌م۷۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت جرات مندی " ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۶،‌م۲۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های حل مساله و تصمیم گیری موثر" ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های کنترل خشم " ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ، ۱۳۴۴- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌م۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مقابله با استرس " ویژه ی دانش آموزان "
نوری قاسم آبادی ، ربابه ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ن۸۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک