کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍رف‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌( ع‍رف‍ان‌)
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ع‍رف‍ان‌
خ‍ودس‍ازی‌
دون‌ خ‍وان‌، ۱۸۹۱ - ،noD ,nauJ
رس‍ت‍اخ‍ی‍ز
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ ی‍اک‍وئ‍ی‌ -- دی‍ن‌ و اس‍اطی‍ر
ع‍رف‍ان‌
ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌،۱۹۳۱- ۱۹۹۸ م‌.
ک‍ری‍ش‍ن‍ا م‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶uddiJ ,itruM anhsirK
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸-۵۶۰ ق‌.
ت‍ال‍ب‍وت‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۵۳ - م‌
ف‍رش‍ب‍اف‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌-
ک‌وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و، ۱۹۴۷-
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌،
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶
ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۷۹-۱۹۰۳-
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
اف‍راز
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ص‍درا
طه‍وری‌
ف‍ردوس‌
ف‍ردوس‌; م‍ج‍ی‍د
ف‍ردوس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍ی‍ت‍را
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ن‍ام‍ک‌
ه‍رم‍س‌ (ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انسان کامل
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران , تهران صدرا , صدرا , صدرا   ، ۱۳۷۳ , ۱۳۶۷ , ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۷/۲‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه عرفان :تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان
یثربی ، یحیی ، ۱۳۲۱- ؛  قم حوزه علمیه قم ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌ی۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشرب عرفانی امام خمینی (ره )و حافظ :بررسی مضامین مشترک عرفانی دیوان امام و حافظ
فرشبافیان ، احمد ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ع۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افسانه های قدرت
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تعلیمات دون خوان
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سفر به دیگر سو( درسهای دون خوان )
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوس ; مجید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برای جوانان
کریشنامورتی ، جیدو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶ ؛  [تهران ] نشر دنیای نو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۸۵‬,‭‌ک۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیه مافیه
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق - ؛  تهران نشر نامک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۵‬,‭‌م۸‌ف۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبارزان راه روشنایی
ک وئیلو، پائولو، ۱۹۴۷- ؛  تهران افراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ما ز بالاییم و بالا می رویم ( : کتاب الاسراء الی مقام الاسری )
ابن عربی ، محمدبن علی ، ۶۳۸-۵۶۰ ق . ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۹/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵۰۴۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارض ملکوت از ایران مزدایی تا ایران شیعی : کالبد انسان در روز رستاخیز
کوربن ، هانری ، ۱۹۷۹-۱۹۰۳- ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جهان هولوگرافیک :نظریه ای برای توضیح توانایی های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم
تالبوت ، مایکل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران هرمس (شهر کتاب )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۴۹‬,‭‌ت۲‌ج۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هدیه عقاب
کاستاندا، کارلوس ، ؛  تهران میترا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک