کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷- ۱۳۰۴
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌گ‍را
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ف‍ردگ‍رای‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ) ای‍ران‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍اغ‍ب‍ان‍ب‍اش‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از، ۱۳۲۹-
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ب‍رازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۲-
ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ن‍ی‍ا، اب‍اذر، ۱۳۴۶-
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
ص‍ب‍اغ‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۰۹
ع‍ل‍وم‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍ودب‌پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۷-
م‍ی‍رزا ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
ن‍ج‍م‍ی‌ ، راب‍رت‌ ال‍ی‍اس‌ ؛sailE treboR ,ymejaN
ن‍وب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۲۹-
ک‍ار، آل‍ن‌
ک‍اش‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر رض‍ا
ک‍ان‍ل‍ی‌، ک‍ال‍ی‌ وای‍ت‌
گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ، ۱۳۵۲-
گ‍ل‍ش‍ن‌پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
ب‍ه‍ار ع‍ل‍م‌
ت‍ن‍دی‍س‌ ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‌
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌ - ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ع‍ی‍دی‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر زک‍ات‌ ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
پ‍ی‍ش‍ت‍از ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اعتیاد و شیوه های ترک آن
باغبانباشی ، بهناز، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه نشر زکات علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد در نوجوانان و جوانان
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گندم
مودب پور، مرتضی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭و۳۸۶‌گ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی چرا؟( شناخت درمانی :)درمان افسردگی بدون استفاده از دارو
برنز، دیوید ؛  تبریز پیشتاز علم   ، [۱۳۷۲]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف نو
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌س۷د۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کشورهای جهان ...
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران علم و زندگی - عبدالحسین سعیدیان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۳/۵‬,‭‌س۷‌ک۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دوپینگ و داروهای محرک در ورزش
حبیبی نیا، اباذر، ۱۳۴۶- ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ح۲د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بانکهای اطلاعاتی
کاشانی ، امیر رضا ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی نگرشهای معتادان نسبت به خود، دیگران وواقعیت های اجتماعی
علومی یزدی ، محمدتقی ؛  یزد دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲۲۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شادی ( درک خود)
نجمی ، رابرت الیاس ؛sailE treboR ,ymejaN ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راز درمان اعتیاد فاش شد
آذربایجانی ، محمد ؛  اصفهان بهار علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭آ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم : نگاهی به ارتقای قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران ، در روابط بین الملل
گلشن پژوه ، محمودرضا ، ۱۳۵۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ق ۴‌گ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فرصت ها و آسیب های ناشی از فعالیت رسانه های دیجیتالی ( وبلاگ ، وب سایت و روزنت ...
گلشن پژوه ، محمودرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌گ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند جهانی شدن و تغییرات و الزامات لازم در حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نوبخت ، محمدباقر، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌ن۹۳‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پدر و پسر
طلوعی ، محمود،- ۱۳۰۹ ؛  [تهران ] نشر علم   ، [۱۳۷۳]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭ط۸‌پ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
منافع فردی و منافع جمعی
صباغ پور، علی اصغر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ،معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۷۶‬,‭‌ص ۲‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اعتیاد
برازی ، علیرضا،۱۳۵۲- ؛  تهران علم و دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ب ۴‌ک۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و اعتیاد (شناخت و پیشگیری )
میرزا بیگی ، حسنعلی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران تندیس علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۹‌خ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی مثبت نگر
کانلی ، کالی وایت ؛  تهران علم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۴/۶‬,‭‌ک۲۵‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2