کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ت‍ه‍اج‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۷۸ -- - خ‍اطرات‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ق‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۷ - ۱۳۴۸ -- خ‍اطرات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و دی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار --اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
آت‍رت‍ون‌، پ‍ول‍ی‍ن‌، ۱۹۲۹-
آزادی‍ان‌، آن‍وش‌( ه‍وس‍پ‍ی‍ان‌)، ۱۳۱۸-
اب‍ت‍ه‍اج‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۷۸-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ت‍ق‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۷- ۱۳۴۸
خ‍ام‍ه‌ای‌، ان‍ور، ۱۲۹۵-
رزم‌آزم‍ا، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۱۰-
ری‍ت‍زر، ج‍ورج‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۲-
ف‍ی‍ل‍در، ف‍ران‍س‍واز
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا( گ‍ن‍ج‍ی‍ان‌)، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۳۹-
پ‍ک‌، م‍ورگ‍ان‌ اس‍ک‍ات‌، ۱۹۳۶-
چ‍م‍ران‌، ه‍ادی‌
ک‍وه‍ن‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۰-
گ‍س‍ن‌، رم‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌، ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍اری‌: ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سیاسی :پنجاه نفر و سه نفر،فرصت بزرگ از دست رفته ، از انشعاب تا کودتا
خامه ای ، انور، ۱۲۹۵- ؛  تهران نشر گفتاری : علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۳‬,‭‌خ۲‌خ۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی طوفانی :خاطرات سید حسن تقی زاده
تقی زاده ، حسن ، ۱۲۵۷- ۱۳۴۸ ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ت۷آ۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ابوالحسن ابتهاج
ابتهاج ، ابوالحسن ، ۱۲۷۸- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ف‍لا۲آ۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سمینارها، کنگره ها و سمپوزیومهای برگزار شده در ایران ( ۱۳۶۳)
مرتضائی ، لیلا( گنجیان )، ۱۳۲۸ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۷-۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۵۷۱‬,‭آ۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با دخانیات
تهران شرکت پخش فردوس ، بخش علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی مشاغل
چمران ، هادی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر
ریتزر، جورج ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭ر۹‌ن۶۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترک کن
وترال ، چارلز، ۱۹۳۹- ؛  تهران موسسه علمی اندیشه جوان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭و۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پلیس بین الملل :انترپول
عباسی ، محمود، ۱۳۴۲- ؛  [تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۲۴۰‬,‭‌س۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری بانضمام آئین نامه اجرائی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شرارت :و امید به درمان آن ( مطالعه مردمان دروغ )
پک ، مورگان اسکات ، ۱۹۳۶- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۱‬,‭‌پ۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگی شیرین است : معمای داروها و مواد مخدر
کوهن ، سیدنی ، ۱۹۱۰- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ک۹‌م۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری
گسن ، رمون ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۴‌گ۴۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی
آترتون ، پولین ، ۱۹۲۹- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۴‬,‭آ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اطلاعاتی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷‬,‭‌م۹‌ش۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حدیث آفرینش :روایتی تاریخی از ایجاد، رشد و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی ، اداره کل اسناد و مدارک ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭آ۳۷د۱۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش ساده ذخیره و بازیابی اطلاعات در مراکز اسناد
آزادیان ، آنوش ( هوسپیان )، ۱۳۱۸- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری اسناد و کتب
فیلدر، فرانسواز ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روانشناسی ( انگلیسی - فرانسه - فارسی )
رزم آزما، هوشیار، ۱۳۱۰- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭ر۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4