کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ات‍س‍ل‍ن‍در، پ‍ت‍ر، ۱۹۲۶-
ح‍ی‍دری‌ چ‍روده‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۵-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
س‍اع‍ی‌ ارس‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۳۱-
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د، ۱۳۵۵-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
ه‍ال‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱-
ه‍دری‍ک‌، ت‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و پژوهش نامه نویسی
هالت ، کریستین ، ۱۹۵۱- ؛  تهران روش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجربی تحقیق اجتماعی
اتسلندر، پتر، ۱۹۲۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کاربردی :راهنمای عملی
هدریک ، تری الیزابت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرا روش :بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری
محمدپور، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار sspS با تاکید بر روش تحقیق و آمار بر اساس سرفصل های مصوب آموزش عالی ...
حیدری چروده ، مجید، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی
ساعی ارسی ، ایرج ، ۱۳۳۱- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲۷‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی ضد روش
محمدپور، احمد، ۱۳۵۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۱۵‌ض۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
سیلورمن ، دیوید ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک