کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آش‍وری‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۷-
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،- ۱۳۱۸
ش‍ک‍اری‌، رق‍ی‍ه‌، ۱۳۵۴-
م‍ه‍دوی‌، ق‍وام‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۴۱-
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ن‍ش‍ر ش‍ب‌ت‍اب‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم انسانی انگلیسی - فارسی
آشوری ، داریوش ، ۱۳۱۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲آ۴۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان علوم اجتماعی :جامعه شناسی ، جمعیت شناسی ، مردم شناسی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
مهدوی ، قوام الدین ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نشر شب تاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۰‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی :مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضائی و سیاسی و اصطلاحات اصلی علم اقتصاد
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲‌ک۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بردایره المعارف علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر،- ۱۳۱۸ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۰‬,‭‌س۲د۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان علوم اجتماعی
شکاری ، رقیه ، ۱۳۵۴- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲‌ش۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک