کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
endocytosis
 
پدیدآور:
اب‍وطال‍ب‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
رض‍ائ‍ی‌ گ‍زی‍ک‌، م‍ری‍م‌
ن‍خ‍ع‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پروفایل ANRim ها در حضور و عدم حضور مرفین در رده سلولی C-)2(FB
نخعی سیستانی ، روح الله ؛  تربیت مدرس علوم زیستی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر مورفین و سیس پلاتین بر سلول های سرطانی تخمدان رده PC 0872 A
رضائی گزیک ، مریم ؛  خوارزمی علوم زیستی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی نقش سیستم گلوتاماترژیک ناحیه پره فرونتال در اعتیاد به مورفین به روش خودتزریقی در موش صحرایی نر نژاد ویستار
ابوطالبی ، فاطمه ؛  خوارزمی علوم زیستی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۰۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک