کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ت‍اگ‍ون‍ی‍س‍ت‍ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد
ت‍ری‍اک‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
درد
دوپ‍ام‍ی‍ن‌
زال‍و
س‍ی‍گ‍ار
ش‍اگ‍ردان‌
م‍رف‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
 
پدیدآور:
آب‍زن‌، ف‍رش‍اد
آذرگ‍ش‍س‍ب‌ اس‍م‍رود، اذن‌ ال‍ه‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
ب‍ی‌ ب‍ی‌ ک‍ر، ام‍ان‌
ج‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
ج‍م‍ش‍ی‍دزاده‌، اک‍رم‌
خ‍وش‌ آم‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
خ‍وش‍ای‍ن‍د، م‍ح‍م‍درض‍ا
دی‍ن‍ک‍وب‌، زه‍را
راح‍م‍ی‌ ن‍وران‌، م‍ح‍ب‌ ال‍ه‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
ش‍اوردی‍ان‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
ش‍ی‍رال‍ی‌، ف‍رزاد
ص‍ی‍ان‍ت‍ی‌، ک‍اظم‌
ع‍رب‌ س‍ل‍م‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍خ‍ری‍ان‌، راش‍ی‍ن‌
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍ل‍ک‌ زاده‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
ن‍ص‍ی‍ری‌ راد، ش‍ادی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر آگونیستها و آنتاگونیستهای رشپتور 2D دوپامینی در تولرانس به بی دردی ناشی از مرفین به وسیله تست KCILF - LIA
دینکوب ، زهرا ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۳۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسسی مکانیسم اثر میدازولام بر بی دردی ناشی از مرفین در موش سوری
جان محمدی ، محمدامین ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۳۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر آگونیستها و آنتاگونیستهای سیستم آدرنرژیک بر LIAT BUARTS ناشی از مرفین در موش سوری
رمضانی تهرانی ، بنفشه ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۳۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خواص ضد اعتیاد گیاه کاکنج ( ویتانیا سومنیفرا)
شیرالی ، فرزاد ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شمال و جنوب تهران از مضرات مصرف سیگار
علیخانی ، حسین ؛  دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۳۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه رسپتورهای اوپیوئیدی و آدرنرژیک عضله پشتی زالو
بی بی کر، امان ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۳۹۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری اسیداسکوربیک و دهیدرواسکوربیک اسید در سرم و پلاسمای افراد سیگاری و غیرسیگاری به روش اسپکتروفتومتری ۲ و۴ - دی نیتروفینل هیدرازین
بهشتی ، کتایون ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه اثر لوودوپا و بروموکریپتین بر علائم سندرم قطع مصرف مورفین در موش سوری
فخریان ، راشین ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر سیستم KCC ارژیک بر عوارض ناشی از مرفین
ملک زاده ، آناهیتا ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۲-۷۳
شماره راهنما: ۴۲۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات مقدار نیکوتین قسمتهای مختلف سیگار زر ضمن دودکردن
خوش آمدی ، ابراهیم ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۴۷-۴۸
شماره راهنما: ۴۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
روش های جدید جستجو و تعیین مقدار آلکالوئیدهای موجود در تریاک
راحمی نوران ، محب اله ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۳۶-۳۷
شماره راهنما: ۴۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مقدار نیکوتین در سیگارهای پرمصرف انحصار دخانیات ایران
فرهودی ، محمدجواد ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۴۹-۵۰
شماره راهنما: ۴۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
داروهای توهم زا -مسئله اعتیاد و اثرات فردی و اجتماعی آن
صیانتی ، کاظم ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۴۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تحمل متقاطع ECNARELOT SSORC ( ( بین مرفین و نیکوتین در تست فرمالین
خوشایند، محمدرضا ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۴۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر مهاری مرفین بر خمیازه ناشی از داروهای کولینرژیک و 2-D دوپامینی
جمشیدزاده ، اکرم ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶۸-۶۹
شماره راهنما: ۴۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر عوامل دوپامینی بر بی دردی ناشی از مرفین در تست فرمالین
نصیری راد، شادی ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۴-۷۵
شماره راهنما: ۴۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر ایمی پرامین در تست فرمالین و تداخل آن با تحمل نسبت به بی دردی مرفین
شاوردیان ، شیرین ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تداخل سیستم هیستامینرژیک در پروسه های بصل النخاعی موثر بر بی دردی ناشی از مرفین سیستمیک
آبزن ، فرشاد ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۳۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران پیرامون ( ارتباط سیگار و بیماریها )و پیشنهادات آموزشی بهداشت
آذرگشسب اسمرود، اذن اله ؛  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶۵-۶۶
شماره راهنما: ۴۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اعتیاد به انواع موادمخدر و عوامل موثر بر آن در مرکز درمانی معتادان خودمعرف شهید ملت دوست بهزیستی استان تهران در سال ۱۳۷۸
عرب سلمانی ، مصطفی ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۴۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2