کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍ی‍وردی‌ ن‍ی‍ا، اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
differation association
differention association
اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ب‍ی‌خ‍ان‍م‍ان‌ه‍ا--ای‍ران‌--ت‍ه‍ران‌ --ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍در، م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ واس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
م‍ازن‍دران‌
ن‍اب‍س‍ام‍ان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، آزاده‌
ع‍ل‍ی‍وردی‌ ن‍ی‍ا، اک‍ب‍ر
ن‍ق‍وی‍ان‌، س‍م‍ی‍ه‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‍ه‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در (م‍ازن‍دران‌)
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍ل‍ی‍س‌ آگ‍اه‍ی‌ ن‍اج‍ام‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه طولی ، تطبیقی میزان اعتیاد به مواد مخدر در استان مازندران
علیوردی نیا، اکبر ؛  تهران دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۹۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی کارتن خوابی
علیوردی نیا، اکبر ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۵۹۲/۵۶‬,‭‌ت۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل اجتماعی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به مواد مخدر
جعفری ، آزاده ؛  مازندران علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش به مصرف مواد( مخدر )درمیان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
نقویان ، سمیه ؛  آزاد -واحد بابل علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۹۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه طولی ، تطبیقی میزان اعتیاد به موادمخدر در استان مازندران
علیوردی نیا، اکبر ؛  مازندران ستاد مبارزه با مواد مخدر (مازندران )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه جامعه شناختی اعتیاد به موادمخدر در ایران :یک پژوهش طولی - تطبیقی
مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۳۷۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزشیابی برنامه های معتادان گمنام در ایران
علیوردی نیا، اکبر ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد   ،
شماره راهنما: ۵۶۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی رابطه اعتیاد به مواد مخدر و سرقت داخل خودرو( مطالعه موردی شهر تهران )
علیوردی نیا، اکبر ؛  تهران پلیس آگاهی ناجامرکز تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه جامعه شناختی اعتیاد زنان در مازندران به روش نظریه زمینه ای
هاشمی نژاد، مهدیه ؛  خوارزمی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۷۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک