کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍م‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ زاب‍ل‌
 
پدیدآور:
ادی‍ب‍ی‌، ف‍روزن‍ده‌
پ‍روی‍زی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍م‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌
ع‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه سیاحتی شهر زابل
سازمان عمران سیستان ؛  سیستان سازمان عمران سیستان   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۳۶ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای زندگی :روشی موثر برای پیشگیری از مصرف سیگار
ادیبی ، فروزنده ؛  تهران انتشارات عمران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۳۶آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصرف داروهای نارکوتیک در ایران و جهان
پرویزی ، سعدالله ، ۱۳۴۹- ؛  تهران عمران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک