کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍واطف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ع‍واطف‌
 
پدیدآور:
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دراج‍ی‌، رس‍ول‌
ری‍و ، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
گ‍ل‍م‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ب‍روج‌
دان‍ژه‌
رش‍د
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و عاطفه :جنبه های بالینی و اجتماعی
سمینار میان دانشگاهی سیستم های هوشمند( شانزدهمین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی
گلمن ، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‍ه۹۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو ، جان مارشال ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خشم ، هیجان و اضطراب ، دوره تربیت مربی مشاوره ( ویژه مسئولین مشاوره مناطق و مراکز اجرایی )
دراجی ، رسول ؛  تهران بروج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مدیریت هیجانات
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۳۱‬,‭‌ج۴‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک