کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍رار ج‍رم‌
ح‍ش‍ی‍ش‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍اب‍اپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ارم‌، ع‍ب‍دل‌
ت‍رک‌ زه‍ران‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌
غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ع‍ل‍وم‌ وف‍ن‍ون‌ اطلاع‍ات‌ وآگ‍اه‍ی‌
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حقوقی - جرم شناختی تکرار جرم
غلامی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۴۹‬,‭‌غ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نوآوری های سیاست جنایی در پیش نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تارم ، عبدل ؛  علامه طباطبایی حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در کشورهای ایران ، آمریکا، استرالیا، انگلستان ، آلمان ، ایتالیا، فرانسه ، هلند، چین ، روسیه ، عربستان ، ژاپن ، پاکستان
غلامی ، حسین ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۶۸۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل جغرافیایی جرم خرده فروشی مواد مخدر و روانگردان ( مورد مطالعه پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ۱۳۹۴)
باباپور، حسین ؛  علوم انتظامی امین علوم وفنون اطلاعات وآگاهی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت اجتماعی از معتادان
ترک زهرانی ، ریحانه ؛  علامه طباطبائی حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی شیوه عقو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در کشورهای ایران ، آمریکا، استرالیا، انگلستان ، آلمان ، ایتالیا، فرانسه ، هلند، چین ، روسیه ، عربستان ، ژاپن و پاکستان
غلامی ، حسین ؛  تلفن دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌غ۸‌م۶‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک