کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ف‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
law
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ن‍ی‍اد م‍ل‍ی‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ت‍ع‍ری‍ف‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
ش‍ی‍وع‌
طرح‌
ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار در اع‍ت‍ی‍اد
ف‍ارس‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ وم‍ص‍ادر
گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍دی‌، ه‍م‍ا
ای‍زدی‌، ف‍واد
ت‍وف‍ی‍ق‍ی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ع‍س‍ک‍ری‍ان‌ ، م‍ه‍رداد
ف‍لاح‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، زه‍را
م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، وح‍ی‍د رض‍ا
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌
اداره‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌
ح‍ق‍وق‌
خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ف‍ارس‌
دب‍س‍ت‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ان‌
دف‍ت‍ر ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‍داری‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌- ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جزوه آموزشی طرح پیشگیری از اعتیاد ویژه مدرسین خانواده اداره آموزش وپرورش
مناجاتی ، وحید رضا ؛  فارس معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۹۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش همایش طرح پیشگیری از اعتیاد
امیدی ، هما ؛  فارس سازمان بهزیستی - حوزه معاونت امور فرهنگی وپیشگیری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۶۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اولین سمپوزیوم پیشگیری از اعتیاد در استان فارس
ایران .فارس .سازمان بهزیستی ، روابط عمومی ؛  فارس روابط عمومی سازمان بهزیستی استان فارس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۹۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مرکز آموزش و پرورش ، و درمان مراجعین خودمعرف شهرستان شیراز
ایران .فارس .سازمان بهزیستی ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  فارس معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان فارس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۸۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شش ماهه مرکز ترک اعتیاد معتادان خودخواسته بهزیستی فارس
ایران .فارس .سازمان بهزیستی ، معاونت امورفرهنگی و پیشگیری ؛  فارس معاونت امورفرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی استان فارس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۹۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه ۳ و۴ -متیلن دی اکسی متامفتامین ( اکستازی )و مشتقات آن به روش محاسبات از اساس )oitini ba(
فلاح ابراهیمی ، زهرا ؛  دانشگاه خلیج فارس ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۶۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی از وضعیت اموال توقیفی ومصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  فارس ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۶۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اعتیاد
حسینی ، حبیب ؛  فارس دبستان فرهنگیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۶۵۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان فارس
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  فارس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۱ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تشدید مبارزه با مواد مخدر در کاهش گرایش به خرید، فروش و مصرف مواد مخدر
توفیقیان ، خدیجه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس حقوق   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع سل در معتادین در بدو ورود به زندان عادل آباد شهر شیراز۱۳۷۴-۷۵
عسکریان ، مهرداد ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بنیاد ملی برای دموکراسی
ایزدی ، فواد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۶۰۴۵۸۰۱،آدرس ناشر :میدان فردوسی - خ شاهرود- ساختمان فارس خبرگزاری فارس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JK‬,‭۱۷۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اجمالی پیرامون مشکل اجتماعی اعتیاد دراستان فارس
ایران .فارس .استانداری ، دفتر امور اجتماعی ، واحد تحقیقات ؛  فارس (شیراز) دفتر امور اجتماعی استانداری   ،
شماره راهنما: ۳۰۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در اعتیاد زنان به مواد مخدر
استان فارس [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۴۹۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی رابطه علل گرایش دانش آموزان مقطع متوسطه به اعتیاد و چگونگی برخورد با این آموزان برای ترک اعتیاد در مدارس متوسطه شهر کوار
مرکز پژوهش مطالعات و آموزش ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری ؛  استان فارس اداره آموزش وپرورش   ، ۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۶۳۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت عوامل موثر در اعتیاد جوانان معتاد استان چهار مهال و بختیاری در سال ۱۳۸۴
مدیریت آموزش و پرورش ؛  شهرستان فارس آموزش وپرورش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۰۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک