کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
اگ‍وئ‍ی‍ل‍را، دان‍اک‍ون‍ان‍ت‌
ب‍رک‍ووت‍ی‍س‌، ل‍ئ‍ون‍ارد، ۱۹۲۶dranoeL,zetiwokreB -
ب‍رگ‍س‍ون‌، آن‌ ول‍ب‍رت‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍در
ق‍ق‍ن‍وس‌: م‍ن‍ص‍وری‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌: وی‍س‍ت‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جامعه شناسی جنائی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] نشر همراه : ویستار   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
[تهران ] ققنوس : منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۸‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری در جامعه و بیمارستان
برگسون ، آن ولبرت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر پرستاری روانی
اگوئیلرا، داناکونانت ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات و اختلالهای رفتاری - روانی ( افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، وسواس )در خانواده
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۳۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل اجتماعی ایران فساد اداری ، اعتیاد، طلاق
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مددکاری اجتماعی فردی ، گروهی ، خانوادگی :کتاب درسی رشته های :مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی ، روان شناسی اجتماعی ، مشاوره و راهنمایی ، آموزش و پرورش کودکان استثنایی و دانشگاه نیروهای انتظامی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ف۴‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
برکووتیس ، لئونارد، ۱۹۲۶dranoeL,zetiwokreB - ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک