کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
اگ‍وئ‍ی‍ل‍را، دان‍اک‍ون‍ان‍ت‌
ب‍رک‍ووت‍ی‍س‌، ل‍ئ‍ون‍ارد، ۱۹۲۶dranoeL,zetiwokreB -
ب‍رگ‍س‍ون‌، آن‌ ول‍ب‍رت‌
ح‍ی‍دری‍ان‌، زه‍را
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍وزی‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ای‍ران‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ری‌، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ق‍ق‍ن‍وس‌: م‍ن‍ص‍وری‌
م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روان‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ری‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌: وی‍س‍ت‍ار
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور اج‍رای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جامعه شناسی جنائی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] نشر همراه : ویستار   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
[تهران ] ققنوس : منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۸‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری در جامعه و بیمارستان
برگسون ، آن ولبرت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر پرستاری روانی
اگوئیلرا، داناکونانت ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات و اختلالهای رفتاری - روانی ( افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، وسواس )در خانواده
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۳۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد مخدر شناخت علل ، عوارض و درمان اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل اجتماعی ایران فساد اداری ، اعتیاد، طلاق
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مددکاری اجتماعی فردی ، گروهی ، خانوادگی :کتاب درسی رشته های :مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی ، روان شناسی اجتماعی ، مشاوره و راهنمایی ، آموزش و پرورش کودکان استثنایی و دانشگاه نیروهای انتظامی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ف۴‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
فرجاد، محمدحسین ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی گرایشهای بیمارگونه روانی وبرخی ویژگیهای اجتماعی درزنان معتاد
حیدریان ، زهرا ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سومین سمینار بررسی مسایل اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  مرکز بررسی مسائل روانی ، اجتماعی وابسته به معاونت فرهنگی ،اجتماعی نخست وزیری   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۲۰۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مقدماتی طرح تحقیق ، تولید، توزیع و مصرف موادمخدر
فرجاد، محمدحسین ؛  ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۳۷۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
فرجاد، محمد حسین ؛  تهران اداره کل چاپ و انتشارات و توزیع دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
برکووتیس ، لئونارد، ۱۹۲۶dranoeL,zetiwokreB - ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل وعوارض روانی ، اجتماعی اعتیاددر ایران
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران ایران . معاونت فرهنگی ،اجتماعی نخست وزیری ، مرکز بررسی مسائل روانی اجتماعی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۷۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل اعتیاد در ایران
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران ۱۳۶۲
شماره راهنما: ۱۲۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوارض روانی ، اجتماعی اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، دفتر امور اجرایی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۲۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل روانی اجتماعی باز گشت مجدد به اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۶۲۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک