کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
طلاق‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۸
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
اداره‌ ک‍ل‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍وزی‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ن‍ص‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ، ستیزه های خانواده و طلاق
فرجاد، محمد حسین ،۱۳۱۸ ؛  تهران منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۹۲۲/۵۶‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی و کجرویهای اجتماعی
فرجاد، محمد حسین ، ؛  تهران قوه قضاییه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
فرجاد، محمد حسین ؛  تهران اداره کل چاپ و انتشارات و توزیع دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
گزارش همایش اعتیاد و اختلالات فیزیولوژیک در شهرستان بروجرد
بروجرد [بی نا]   ، ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۴۴۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک