کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ف‍ردوس‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Drug dependent People
Druge abuse
addicction
 
پدیدآور:
خ‍س‍روی‌ ت‍رازگ‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
وف‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ان‌، زه‍را
 
ناشر:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی و ارتقاءزندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیا سوءمصرف کنندگان مواد
وفایی جهان ، زهرا ؛  فردوس مشهد علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۹۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل فضایی بزه سوء مصرف مواد مخدر
خسروی ترازگ ، معصومه ؛  فردوس مشهد ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر برنامه های تصویر سازی ذهنی هدایت شده و تمرین منتخب هوازی بر بازتوانی افراد وابسته به مواد مخدر
عنایتی زاده ، حامد ؛  فردوس مشهد تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک