کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
 
پدیدآور:
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌
س‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭‌ف۴،‌ش۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی ( :متن کامل )براساس نسخه ژول مل
فردوسی ، ابوالقاسم ، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق ؛  تهران سما   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭‌ف۴،‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک