کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ردوس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ ی‍اک‍وئ‍ی‌ -- دی‍ن‌ و اس‍اطی‍ر
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍ه‍د -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
ب‍اق‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ل‍وری‍ان‌، اب‍ره‍ی‍م‌
روش‍ه‌، گ‍ی‌،۱۹۲۴-
ش‍ه‍ری‍اری‌ راد، ص‍دی‍ق‍ه‌
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱-
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افسانه های قدرت
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنش اجتماعی :مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی
روشه ، گی ،۱۹۲۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۵‬,‭ر۹‌ک۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
افراسیابی ، محمداسماعیل ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور حقوق خانواده
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ب۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ، ۱۲۸۱- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل آئین نامه ها و ضوابط اجرائی آن ، بخشنامه ها و آراء شورایعالی مالیاتی ، موارد مالیاتی مهم در ارتباط با شرکت های ایرانی و خارجی و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و خدمات عمومی :شامل کلیه قوانین و مقررات شهرداریها، عمران و نوسازی معماری و شهرسازی و امور شهری ... با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی شامل :آیین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۳/۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرست پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شهریاری راد، صدیقه ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۰۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیران و قانون
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۰۵۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح دعاوی خانوادگی شامل نمونه دادخواست ها و شکوائیه های مربوط به اختلافات خانوادگی به انضمام قوانین و مقررات مربوط به حقوق ...
باقری ، سعید ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل گزیده آئین نامه ها و ضوابط اجرائی آن ، بخشنامه ها و آراء شورایعالی مالیاتی ، موارد مالیاتی مهم در ارتباط با شرکت های ایرانی و خارجی و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیران شرکت ها و موسسات ( خصوصی - دولتی - تعاونی :)مجازات ها، مسئولیت ها، وظایف و تکالیف آنان در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی :شامل انواع مختلف ، دادخواست ها...
صبری ، نورمحمد ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بلاها و اسیرشدگان اجتماعی
بلوریان ، ابرهیم ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی   ،
شماره راهنما: ۲۴۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک