کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍رم‍ن‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اج‍رای‌ ک‍ار -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ اداری‌
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۳۳-
رف‍ی‍ع‌زاده‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌
ع‍ب‍ائ‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍رم‍ن‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی ( با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری )
رونق ، یوسف ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی تازه به نگارش های اداری با تکیه بر ساده نویسی ، کوتاه نویسی و درست نویسی برای فراگیران دوره های آیین نگارش ...
عبائیان ، غلامحسین ؛  تهران bتلفن ناشر :, 00188822نمابر ناشر ;, 30188822آدرس ناشر :تهران ، خیابان شریعتی مقابل خیابان ظفر، پلاک 9231، بلوک 2، واحد 6 فرمنش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ع۲‌ن۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نویسی کاربردی نوین :از پایان نامه دانشگاهی تا گزارش اداری
امینی ، علی اکبر، ۱۳۳۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 00188822نمابر ناشر ;, 30188822آدرس ناشر :تهران ، خیابان شریعتی مقابل خیابان ظفر، پلاک 9231، بلوک 2، واحد 6 فرمنش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۷/۳‬,‭‌ف‍لا۸‌گ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام استقرار نظام مدیریت عملکرد( سازمان ، مدیران و کارمندان )
رفیع زاده ، علاءالدین ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۸۸۸۱۰۰-۴،آدرس ناشر :تهران - خیابان دکتر شریعتی مقابل خیابان ظفر - پلاک -9231 بلوک - 2 واحد 6 فرمنش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۲۶،ر۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک