کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --اص‍ف‍ه‍ان‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --اه‍واز
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --ای‍لام‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --ب‍وش‍ه‍ر
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --رش‍ت‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --زن‍ج‍ان‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --س‍اری‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --ش‍ی‍راز
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --م‍ش‍ه‍د
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --ک‍رم‍ان‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --گ‍رگ‍ان‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ --ی‍اس‍وج‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌--اردب‍ی‍ل‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌--ت‍ب‍ری‍ز
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ره‍ن‍گ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
 
ناشر:
آرون‌
دف‍ت‍ر طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌ - ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ع‍ی‍دی‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آگاهی ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی - فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران شورای فرهنگ عمومی ، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌م۲۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و فرهنگ ( مجموعه مقالات )
تهران آرون   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ج۲۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آینه پژوهش
پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۷۱۷آ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشورهای جهان ...
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران علم و زندگی - عبدالحسین سعیدیان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۳/۵‬,‭‌س۷‌ک۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :ایلام
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :ساری
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌س۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :یزد
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲ز۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :اردبیل
وزارت فرهنگ وارشاد، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :تبریز
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :بوشهر
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ب۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :یاسوج
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ی۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :زنجان
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲ز۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :گرگان
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌گ۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :شیراز
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :اصفهان
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :رشت
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲ر۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :اهواز
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :مشهد
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌م۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای فرهنگی ایرانیان :کرمان
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ؛  تهران دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ی۲‌ک۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3