کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‌س‍ن‍ای‍ی‌، م‍ی‍لاد
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍م‍ی‍دی‌ م‍ظاه‍ری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌ ( ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌ )، ۱۳۴۹-
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۹-
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
نقیبی ، خسرو، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۷‌ت۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی پیشگیری از بازگشت
گورسکی ، ترنس ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دختری در غروب دبی
ملکی ، مژگان ( یزدان پناه )، ۱۳۴۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌م۷،د۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات ( مفاهیم ، اصول و برخی کاربردها)
صالحی ، محمدرضا ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ص۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر برقراری ارتباط موفق
عمیدی مظاهری ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ع۸‌ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاهش آسیب در معتادین و بهداشت مصرف مواد مخدر
شاه سنایی ، میلاد ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ش۲۳‌ک۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک