کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍واب‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ام‍ی‌، ک‍ری‍م‌
اوزوال‍د، ای‍ان‌، ۱۹۲۹-
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ش‍ارت‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۰-
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۹-
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۴۸-
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،- ۱۳۴۸
دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۹-
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ۱۳۱۰-
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳-
پ‍ل‍ی‍ن‍و، ج‍ک‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍م‍ب‍ل‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمبل ، فرانک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۸‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خواب
اوزوالد، ایان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۴۲۵‬,‭‌ف‍لا۸‌خ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیدر
دولت آبادی ، محمود، ۱۳۱۹- ؛  تهران فرهنگ معاصر: نشر چشمه   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۷‬,‭و۷‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی - روانپزشکی انگلیسی - فارسی :حاوی بیش از ۲۰۰۰۰ واژه و اصطلاح روانشناسی روانپزشکی و زمینه های وابسته
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌پ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روابط بین الملل
پلینو، جک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۲۲۶‬,‭‌پ۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی
حق شناس ، علی محمد، ۱۳۱۹- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک فارسی - انگلیسی :حاوی ۳۰۰۰۰ لغت بسیط و مرکب و اصطلاحات فارسی و ترجمه آنها به انگلیسی
حییم ، سلیمان ،- ۱۳۴۸ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۹۶۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر فارسی یک جلدی
صدری افشار، غلامحسین ، ۱۳۱۳- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ص۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
سلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴و۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی
حییم ، سلیمان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۹۶۶۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر پویا انگلیسی - فارسی در یک جلد
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ب۲۶۵۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی یکجلدی
حق شناس ، علی محمد ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر کیمیا فارسی - انگلیسی
امامی ، کریم ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی معاصر انگلیسی - فارسی
بشارت ، حجت الله ،۱۳۳۰- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲،‌ب۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیدر
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۷‬,‭و۷‌ک۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک