کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اض‍طراب‌ -- درم‍ان‌
خ‍ش‍م‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍ش‍ار ه‍م‍س‍الان‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
۱ .پ‍ل‍ی‍س‌ --ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار.
 
پدیدآور:
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
راج‍ر، درک‌
رض‍ائ‍ی‌ راد، م‍ج‍ی‍د
ق‍ن‍ب‍ری‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۷-
ل‍وک‍ر، ت‍ری‌
ل‍ی‍دن‌ - روب‍ن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وری‌
م‍ای‍رز، آرت‍ور
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌
ه‍ورووی‍ت‍ز، م‍اردی‌ ج‍ان‌
پ‍اول‌، ت‍رور،- ۱۹۵۵
 
ناشر:
ب‍ش‍ارت‌ ف‍ر
خ‍ل‍وص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ - اداره‌ چ‍اپ‍ ون‍ش‍ر
دان‍ژه‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ خ‍راس‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ه‍اش‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍ه‍رس‍ا
ن‍ش‍ر ق‍و
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی
توکلی ، مهین ؛  تهران نشر قو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ت۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فشار روانی :چالش تغییر
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استرس در سازمان های پلیس و راه های مقابله با آن
رضائی راد، مجید ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی - معاونت پژوهش - اداره چاپ ونشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۹۳۶‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و فشار گروه همسالان :راهنمای جوانان و نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد
مایرز، آرتور ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی خراسان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌م۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سازگاری باتغییرات زندگی :مهارتهای عملی برای مقابله بافشار روانی
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با فشارهای روانی
لیدن - روبنستاین ، لوری ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ل۹۵‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاهش تنش های زندگی راهنمایی برای والدین و جوانان
تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی ، اضطراب و راههای مقابله با آن
پاول ، ترور،- ۱۹۵۵ ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌پ۲‌ف۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مدیریت استرس
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ج۴۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز مدیریت استرس
لوکر، تری ؛  [تهران ] دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ل۹۴، ‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه فرزندانمان را در مقابل آسیب ها توانمند سازیم ؟ تاب آفرینی در خانواده
نادری ، شهرام ؛  تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۵،‌چ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درمان سندرم های پاسخ به استرس
هوروویتز، ماردی جان ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با استرس ،افسردگی و خودکشی و شیوه های درمان
بشارتی فر، رجب محمد، ۱۳۲۸- ؛  گلستان بشارت فر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ب۵۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خشم :چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم ؟
قنبری ، امیر،۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌ق۸۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خشمت را قورت بده :!کتاب کار برای مدیریت خشم
جلالی ، فرزاد ؛  مشهد سیده فاطمه هاشمی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ج۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک