کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ش‍ر، م‍ارک‌، ۱۹۵۳ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ش‍ر، م‍ارک‌، ۱۹۵۳ - م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حکایت دولت و فرزانگی
فیشر، مارک ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۵‬,‭‌ی۵،‌ح۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک