کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ل‍در، ف‍ران‍س‍واز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ل‍در، ف‍ران‍س‍واز
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری اسناد و کتب
فیلدر، فرانسواز ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک