کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ان‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ت‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ --م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍ان‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ب‍ه‍زاد
س‍اح‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی معین
قانعی ، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران ساحل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ق۲۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرودها و تصنیفهای دلنشین ایرانی ( به انضمام اشعار عاشقانه )
قانعی ، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران بهزاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۹‬,‭‌ق۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک