کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍اچ‍اق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍س‌
س‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍س‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
س‍ی‍گ‍ار -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ رون‍د ق‍اچ‍اق‌
ق‍اچ‍اق‌
ق‍اچ‍اق‌ -- ای‍ران‌
ق‍اچ‍اق‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍اچ‍اق‌ س‍ی‍گ‍ار -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در - ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- ق‍اچ‍اق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د--ق‍اچ‍اق‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍وادم‍خ‍در -- ق‍اچ‍اق‌
 
پدیدآور:
آت‍ش‍ی‍ن‌، ش‍ع‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴-
آق‍ازاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۸-
اح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۱۳۲۹
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
ت‍ب‍ری‍زی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۱-
رش‍ی‍دی‌، ام‍ی‍د،۱۳۴۷-
س‍ی‍لاج‍ی‌، زول‍ت‍ان‌
ش‍ری‍ف‍ی‌م‍ی‍لان‍ی‌، ه‍وم‍ن‌، ۱۳۴۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
غ‍ن‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
ک‍ان‌، پ‍ل‌ رک‍س‍ت‍ون‌
 
ناشر:
آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
اطلاع‍ات‌ :س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ارم‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ک‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ س‍وان‍ح‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ارا
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍دب‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ (ن‍اج‍ا)
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
گ‍وه‍ر م‍ن‍ظوم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
طمع به ایران :استثمار و نفوذ شرکتهای بین المللی دخانیات در ایران
تهران سارا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تاکید بر جرایم مواد مخدر
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۷‌م۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ما، اعتیاد، جامعه
آتشین ، شعله ، ۱۳۵۴- ؛  تهران گوهر منظوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان اعتیاد
عزیزی ، عبدالرضا، ۱۳۴۷- ؛  مشهد انتشارات چهارم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجارت شیطانی
تبریزی ، ایرج ، ۱۳۲۱- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۱‬,‭‌ت۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب کوچک
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای ارتقا و همکاری قضایی کمسیون مواد مخدر سازمان ملل
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی موادمخدر ۲۰۰۰ =troper gurd dlroW
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ژئوپلتیک مواد مخدر( جنوب غرب آسیا-افغانستان ، پاکستان ، ایران )
غنجی ، علی ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش (ناجا)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌خ۲‌غ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جرم قاچاق
احمدی ، عبدالله ،- ۱۳۲۹ ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۹۵‬,‭‌ف‍لا ۳‌ج۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق کالا
آقازاده ، علیرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۹۳‬,‭آ ۹۵‌ب۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر
هاشمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ن۷‌ه۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق
موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد ؛  [تهران ] موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۷۰۳۹/۲‬,‭‌ی۵‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناسائی روند قاچاق پیش سازها و کشف آزمایشگاه های زیر زمینی تولید مواد مخدر و رونگردان
ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سگ های موادیاب
سیلاجی ، زولتان ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۲۵‬,‭‌س۹‌س۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تربیت مربی سگ موادیاب
رشیدی ، امید،۱۳۴۷- ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۲۵‬,‭ر۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راه طلایی
شریفی میلانی ، هومن ، ۱۳۴۸ - ، مترجم ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌ش۹۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی توصیفی جرایم مواد مخدر
تهران جنگل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و جنگ های معاصر
کان ، پل رکستون ؛  تهران اطلاعات :ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۶‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر - قاچاق همراه با قانون مبارزه با مواد مخدر...
تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3