کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌ -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌ -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ق‍رارداده‍ا -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،- ۱۳۴۲
ب‍ش‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
درخ‍ش‍ن‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم و نگارش انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور،- ۱۳۴۲ ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور،- ۱۳۴۲ ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قراردادهای سبز شامل قراردادهای :املاک ، تخصیص زمین ، اراضی ، پیمانکاری ....
درخشنده ، محسن ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۹‬,‭د۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قراردادهای سرخ
بشیری ، عباس ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۹‬,‭‌ب۵‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک