کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- درم‍ان‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - س‍وءم‍ص‍رف‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و دول‍ت‌
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ دارو -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
ه‍روئ‍ی‍ن‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌
اک‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌
داوران‌، س‍وداب‍ه‌
دم‍اری‌، ب‍ه‍زاد
س‍ع‍ادت‌طل‍ب‌، آی‍ت‌
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍دج‍لال‌
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ری‌ م‍اردن‌ و لاس‍ک‍وئ‍ز
م‍ش‍رف‍ی‌، رس‍ام‌
ن‍وری‌، روی‍ا
گ‍ن‍ج‍گ‍اه‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ل‍ل‌ ج‍ه‍ان‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
روان‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر)
مری ماردن و لاسکوئز ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوءمصرف مواد
تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌س۸۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مصاحبه انگیزشی :رویکردی نوین در درمان معتادان
قربانی ، مجید ؛  تهران انتشارات ملل جهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اعتیاد : از مقابله با عرضه تا کاهش تقاضای مواد اعتیادآور
قربانی ، مجید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مروری بر پژوهش های موادمخدر و سوءمصرف آن ( خلاصه نتایج پژوهش ها، طی سال های ۱۳۷۷ تا۱۳۸۱)
قربانی ، مجید ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭د۲‌ی۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭د۲‌ی۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر نتایج شیوع مصرف مواد در بین کارکنان صنعتی کشور
دماری ، بهزاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روان گردان ها و نحوه مصرف آن ها - مطالعه ملی
آقایی ، محمد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹آ۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیادآور
نوری ، رویا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد موادمخدر، یک نگرش پویای سیستمی - مطالعه ملی
مشرفی ، رسام ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۵‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی طرح های اجتماع محور در محله های شهری و روستایی مطالعه ملی
اکبری ، مهدی ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان اثربخشی اقدامات رسانه ای در امر مبارزه با موادمخدر - مطالعه ملی
افضلی ، رسول ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد -مطالعه ملی ( در دستگاه های دولتی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران )
سعادت طلب ، آیت ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌س۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تهیه سیستم های دارورسانی آهسته رهش نالتروکسون جهت ترک اعتیاد به مواد مخدر -مطالعه ملی
داوران ، سودابه ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲‌ت۹‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های صورت پذیرفته مرتبط با اعتیاد، موادمخدر و روان گردان ها در سطح استان های کشور -مطالعه ملی
صرامی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۴‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقالات فصلنامه های اعتیاد پژوهی و سلامت اجتماعی و اعتیاد
صرامی ، حمیدرضا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۴‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه وضعیت روانی ، راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی معتادان به شیشه خود معرف ، افراد ترک کرده و افراد بهنجار
اصغری ، فرهاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتباریابی و برآورد پایایی آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل و مقایسه توزیع مصرف مواد از نظر نوع و شدت مصرف در مراجعه کنندگان به کمپ ها و کلینیک های ترک اعتیاد و مقایسه تطبیقی این دو مرکز درمانی از نظر میزان بهبود و بازگشت موارد بهبود یافته
صدرالسادات ، سیدجلال ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۳۵‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تعیین و مقایسه تغییرات ضخامت قشر مخ در گروه معتادین وابسته به هرویین فشرده در مقایسه با گروه سالم کنترل
گنجگاهی ، حبیب ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‍ه۴‌گ۹‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2