کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍ق‍ن‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌ -- )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ روس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
ق‍ص‍اص‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ردب‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۱- ۱۳۸۳
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶
رف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ه‍رآب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۰-
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
ص‍ال‍ح‍ی‌ ام‍ی‍ری‌، س‍ی‍درض‍ا
م‍ظف‍ری‌، اح‍م‍د
ولاک‌، ژان‌
پ‍اس‍ب‍ک‌، آن‍دره‌
 
ناشر:
ق‍ق‍ن‍وس‌
ق‍ق‍ن‍وس‌: م‍ن‍ص‍وری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی
ولاک ، ژان ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۹‬,‭آ۱و۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
[تهران ] ققنوس : منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۸‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش قصاص ( جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، به انضمام قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ...
مظفری ، احمد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۶۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کودک :راهنمای عملی برای والدین و مربیان =sruetacude te stnerap sel ruop euqitarp ediug :tnafne'L
پاسبک ، آندره ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌پ۱۵‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی ( واژه نامه مصور پزشکی :)شامل واژه ها، اصطلاحات و ... =yranoitcid lacidem detartsulli s'dnalroD
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ ؛  تهران موسسه نشر کلمه : ققنوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭د۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دزدی هنر است !چند داستان از نویسندگان روس
رفیعی مهرآبادی ، محمد،۱۳۲۰- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۱‬,‭ر۷د۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری مواد مخدر
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ز۴‌ح۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی فرهنگی در ایران
صالحی امیری ، سیدرضا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۱‬,‭‌ص۲آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی :مطبوعات ، ماهواره - اینترنت
بردبار، محمدحسن ، ۱۳۳۱- ۱۳۸۳ ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۸۲‬,‭‌ب۴د۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک