کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ن‍اد ب‍ه‍ادار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ث‍ارگ‍ران‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ع‍ام‍لات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۰۹-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍رن‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵-
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
داور، زه‍را
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ق‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
م‍ظف‍ری‌، اح‍م‍د
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ت‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: پ‍رش‍ک‍وه‌
س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
م‍ن‍ور
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر آف‍ری‍ن‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ازدواج و طلاق با طرح مسایل :تربیتی ، اخلاقی ، مذهبی ، احساسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... قابل استفاده :زن و مرد - پیر و جوان ... آسان ترین راه برای ازدواج کوتاه ترین راه برای طلاق همراه با قوانین :خواستگاری - ازدواج - حضانت فرزند...
جمشیدی ، حسن ، ۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر آفرینش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تاکید بر جرایم مواد مخدر
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۷‌م۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش قصاص ( جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ایران .استخدام های کشوری ، ارتش و نیروی انتظامی ، ...با افزایش ها و بازنگری کامل همه ی قوانین و مقررات استخدامی و اداری تا مرداد۱۳۷۹
ابوالمحمد، عبدالحمید، ۱۳۰۹- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسن معاشرت ( از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ( ماده ۱۱۰۳ ق .م ).
داور، زهرا ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭د۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان برداشتی از منابع اسلامی مقررات داخلی و بین المللی
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت : پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۱۰‬,‭‌ش۸‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، به انضمام قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ...
مظفری ، احمد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۶۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور حقوق خانواده
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ب۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی معاملات معوض - عقد تکمیلی - بیع - معاوقیه - اجاره - قرض ضمیمه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران شرکت سهامی انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۲‌ح۷۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :قانون قصاص قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
نعیمی ، مهدی ؛  تهران منور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳۷۵‬,‭‌ن۷‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری بانضمام آئین نامه اجرائی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان و علم زندانها
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۴۸۱۰‬,‭د۲‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی " اسناد"
صقری ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۷‬,‭‌ص۷‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۵آ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل آئین نامه ها و ضوابط اجرائی آن ، بخشنامه ها و آراء شورایعالی مالیاتی ، موارد مالیاتی مهم در ارتباط با شرکت های ایرانی و خارجی و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران شهدا، آزادگان ...با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مدیریت : موسسه معین اداره   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۹۲‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و خدمات عمومی :شامل کلیه قوانین و مقررات شهرداریها، عمران و نوسازی معماری و شهرسازی و امور شهری ... با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ایرن .قوانین و احکام ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه های ... نقد و بررسی برخی از مواد قانونی و آئین نامه ای
مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌م۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8