کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ورچ‍ی‍ان‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
ت‍وران‍ی‌، ح‍ی‍در
ق‍ورچ‍ی‍ان‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌
ق‍ورچ‍ی‍ان‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌، ۱۳۳۰ - ، وی‍راس‍ت‍ار
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌،آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ وپ‍روش‌، دف‍ت‍ر اج‍رای‍ی‌ س‍ت‍ادم‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیمای روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی :از جهان باستان تا جهان امروز
قورچیان ، نادرقلی ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶/۱۵‬,‭‌ق۹‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نتایج پژوهش در خصوص وضعیت اعتیاد از دیدگاه معتادان بدام نیفتاده
قورچیان ، نادرقلی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش نویس منشور ملی مبارزه با موادمخدر در افق ۲۵ ساله
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات و آموزش و فن آوری ؛  تهران مرکز تحقیقات ،آموزش وفن آوری ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۳۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[گزارش مسئله سوءمصرف موادمخدر درآموزش وپرورش ، سال ۱۳۷۹]
۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۳۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف آموزش عالی
قورچیان ، نادرقلی ، ۱۳۳۰ - ، ویراستار ؛  تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵‬,‭‌ق۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طراحی و ساخت شاخصهای پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در آموزش وپرورش براساس مطالعات بین المللی ، منطقه ای وملی جهت پاسخ به نیازها و انتظارات (ارزشیابی عملکردها وفعالیتهای سالانه )
تورانی ، حیدر ؛  [تهران ] وزارت آموزش وپروش ، دفتر اجرایی ستادمبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک