کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍س‍ت‌، ج‍ان‌،- ۱۹۲۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍س‍ت‌، ج‍ان‌،- ۱۹۲۶
 
ناشر:
ک‍ن‍ک‍اش‌aدان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اپیدمیولوژی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
لست ، جان ،- ۱۹۲۶ ؛  اصفهان کنکاش aدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۵۱‬,‭‌ل ۵‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک