کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ال‍ت‍ز، م‍اک‍س‍ول‌، ۱۹۷۵-۱۸۹۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ال‍ت‍ز، م‍اک‍س‍ول‌، ۱۹۷۵-۱۸۹۹-
 
ناشر:
اس‍رار دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خلاقیت
مالتز، ماکسول ، ۱۹۷۵-۱۸۹۹- ؛  تهران اسرار دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۵۸۱‬,‭‌م۲۳ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک