کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ت‍ن‌ گ‍س‍ت‍ران‌ آری‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ان‍گ‍ی‍زش‌
 
پدیدآور:
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ورم‍س‍ل‍م‍ی‌، آی‍دی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ت‍ن‌ گ‍س‍ت‍ران‌ آری‍ا
م‍ت‍ن‌ گ‍س‍ت‍ران‌ آری‍ا: م‍ه‍رآری‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
لطفا به من حق بدهید"...گامی درباب حقوق جوانان "
سعیدی ، حسین ؛  تهران متن گستران آریا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۴۲‬,‭‌س۷‌ل۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شخصیت موفق
تریسی ، برایان ؛  تهران متن گستران آریا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌ت۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تدوین برنامه عملیاتی فرایند مدار برای سازمانها
پورمسلمی ، آیدین ؛  تهران متن گستران آریا: مهرآریا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌پ۸۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از کابوس قانون تا رویای عدالت
سعیدی ، حسین ؛  تهران متن گستران آریا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک