کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸-
م‍وس‍وی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۶-
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر :روندها و نظرها
موسویان ، حسین ،۱۳۳۶- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌م ۸۶۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران و سازمانهای بین المللی در ابتدای هزاره سوم
طباطبایی ، علی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، [۱۳۸۶ ]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۰‬,‭ط ۱۶‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک