کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
ف‍ردگ‍رای‍ی‌
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ) ای‍ران‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ف‍ی‍ار
ص‍ب‍اغ‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸-
م‍وس‍وی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۶-
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ، ۱۳۵۲-
گ‍ل‍ش‍ن‌پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
خ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ن‍ظارت‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه های ... نقد و بررسی برخی از مواد قانونی و آئین نامه ای
مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌م۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم : نگاهی به ارتقای قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران ، در روابط بین الملل
گلشن پژوه ، محمودرضا ، ۱۳۵۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ق ۴‌گ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فرصت ها و آسیب های ناشی از فعالیت رسانه های دیجیتالی ( وبلاگ ، وب سایت و روزنت ...
گلشن پژوه ، محمودرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌گ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی ایران ؛ نگاهی به آینده
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲۲‬,‭‌م ۲آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر :روندها و نظرها
موسویان ، حسین ،۱۳۳۶- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌م ۸۶۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایران و سازمانهای بین المللی در ابتدای هزاره سوم
طباطبایی ، علی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، [۱۳۸۶ ]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۰‬,‭ط ۱۶‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش چالش های اجتماعی ایران
همایش چالشهای اجتماعی ایران ( ۱۳۸۷ تهران ) ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ه۸‌م۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
منافع فردی و منافع جمعی
صباغ پور، علی اصغر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ،معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۷۶‬,‭‌ص ۲‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
توسعه ؛ شاخص ها و نماگرها
امینی ، صفیار ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیرخانه ، کمیسیون نظارت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ت۸۶،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای ارتقاء جایگاه ایران در سازمانهای بین المللی
طباطبایی ، علی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران خ دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭ط۱۶ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک