کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ول‍ک‌، ب‍رن‍ار
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۲-
ع‍س‍ک‍ری‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍د
ف‍ی‍ل‍ی‍زر، ژی‍ن‍اaniC ,aloziliF
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍ر س‍اع‍د
گ‍س‍ن‌، رم‍ون‌
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پلیس بین الملل :انترپول
عباسی ، محمود، ۱۳۴۲- ؛  [تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۲۴۰‬,‭‌س۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری بانضمام آئین نامه اجرائی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری
گسن ، رمون ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۴‌گ۴۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کیفرشناسی
بولک ، برنار ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۰۵۴‬,‭‌ب۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده و بزه دیده شناسی
فیلیزر، ژیناaniC ,aloziliF ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۶۲۵۰/۲۵‬,‭‌ف۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی
وکیل ، امیر ساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۲۸/۶‬,‭‌ب۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین داخلی و قواعد بین المللی مواد مخدر مشتمل بر :کلیه ی قوانین معاهدات و قطعنامه های بین الملل ...
عسکری پور، حمید ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ع۵‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک