کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
رس‍ان‍ش‌
ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
طه‍وری‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آگاهی ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی - فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران شورای فرهنگ عمومی ، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌م۲۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی پزشکی و بهداشت
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انحراف اجتماعی :انگیزه ها و علل خودکشی
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران منوچهر محسنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی پزشکی
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۳‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک