کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
.detnemelpmi erew stcejorp xis fo puorg elgnis a fo stluser eht no desab dna depoleved saw locotorp tnemtaert ehT .atad eht ezylana ot desu saw dnammoc nateM dna stluser morf detcartxe DR delooP .demrofrep saw )11 noisreV( ATATS erawtfos gnisu atad gnitluser eht fo sisylana lacitsitatS .detcudnoc saw airetirc noisulcxe dna noisulcni gniylppa dna selcitra fo ytilauq eht gnissessa dna gnineercs ,gnihcraes retfA .codnarI ,narigaM ,diS sesabatad eht ni selcitra dehsilbup yduts sisylana-atem dna weiver citametsys sihT
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‌ و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
م‍ه‍ارت‌ص‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
آس‍ای‍ش‌، ع‍ل‍ی‌
اح‍م‍دی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
اح‍م‍دی‌، ش‍ی‍لان‌
ب‍ص‍ی‍ر ام‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د
ب‍ه‍ج‍ت‌ خ‍ات‍ون‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌
ج‍وادی‌ زارع‌، ص‍اب‍ر
ح‍س‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ک‍ب‍ری‌
رئ‍ی‍س‌ ق‍ره‌ دروی‍ش‍ل‍و، س‍ج‍اد
راب‍ی‍ان‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، رض‍وان‌
رج‍ب‌ پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
رح‍ی‍م‍ی‌ زرج‌ آب‍اد، ن‍ق‍ی‌
ص‍داق‍ت‌، م‍ه‍رن‍از
ع‍لائ‍ی‌ خ‍رای‍م‌، س‍ارا
ف‍ی‍اض‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
م‍ظف‍ری‌، ک‍ب‍ری‌
م‍ی‍رزای‍ی‌ ق‍ش‍لاق‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍ن‍اب‌، س‍ه‍ی‍لا
ن‍وروزی‌ ف‍ی‍روز، ال‍ه‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‌ آب‍ش‌ اح‍م‍د ل‍و، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش تاب آوری و جرأت ورزی دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد
فیاضی ، مینا ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۹۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش بی اشتیاقی اخلاقی ، حساسیت به پاداش و خود نهان سازی در پیش بینی انگیزش و پیامدهای درمان افراد وابسته به مواد
احمدی ، شیرین ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس سیستم های فعال ساز و بازدارنده ی رفتاری ، انعطاف پذیری شناختی و تحمل آشفتگی در دانش آموزان
احمدی ، شیلان ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه تنظیم هیجان ، کنترل عواطف و مهارت های مقابله ای با کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد
علائی خرایم ، سارا ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۲۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر انگیزش درمان ، پیشگیری از عود و عملکرد خانواده در خانواده صهای افراد مبتلا به سوء مصرف مواد
رئیس قره درویشلو، سجاد ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تمایزیافتگی ، نگرش و خطرپذیری نوجوانان نسبت به مواد مخدر
رحیمی زرج آباد، نقی ؛  محقق اردبیلی ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و آزمون بسته درمانی اعتیاد بر اساس فراتحلیل پژوهشهای داخل ایران
رجب پور، مجتبی ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی توانمندسازی روانی -اجتماعی بر انعطاف پذیری شناختی ، خودکنترلی و تحمل آشفتگی در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد
نوروزی فیروز، الهه ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ی سرمایه روان شناختی ، منابع حمایتی و باورهای دینی با گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان
جوادی زارع ، صابر ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش رفتاری معتادان به اعتیاد بر پایه عزت نفس اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانی و اثربخشی درمان راه حل محور کوتاه مدت
بهجت خاتونی ، پیمان ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۲۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری با شرکت در گروه معتادان گمنام بر خودکارامذی ، کاهش ولع مصرف و پیشگیری از عود اعتیاد در مردان وابسته مواد
رابیان کاشانی ، رضوان ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۶۲۴پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سرسختی روانشناختی و جهت گیری مذهبی در معتادان گمنام و معتادان مراکز سرپایی
جعفری ، سمیه ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۲۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم و بازشناسی هیجان ، عقاید وسوسه انگیز و پیشگیری از عود اعتیاد افزاد معتاد
میسمی بناب ، سهیلا ؛  محقق اردبیلی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۶۲۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی ، ادراک بار بودن و ادراک حمایت اجتماعی افراد معتاد
بصیر امیر، محمد ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۲۷پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری )TBC( و پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی )PRBM( بر جلوگیری از عود اعتیاد و تامین سلامت عمومی افراد تحت درمان با متادون )TMM( - ۱۳۹۷
آسایش ، علی ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۲۸پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
روند تغییرات شناختی ، هیجانی ، ارتباطی در پنج سال اول ورود به کمپ در معتادان
حسنی مقدم ، کبری ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۲۹پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارکرد اجرایی ، سرشت عاطفی هیجانی - و الکسی تایمیا در افراد معتاد تحت درمان متادون با همتایان عادی
مظفری ، کبری ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۳۰پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش هیجان ابراز شده خانواده در میزان آسیب پذیری روانشناختی و عود اعتیاد در معتادین
کریمی آبش احمد لو، مسعود ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۳۱پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود شناخت های پس آسیبی و تنظیم شناختی هیجان معتادان مواجه شذه با تروما
میرزایی قشلاق ، منوچهر ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۶۳۲پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش عملکرد خانواده و ساختار انگیزشی در پیش بینی رضایت زناشویی و جنسی زوجین مبتلا به اعتیاد
صداقت ، مهرناز ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۳۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2