کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد-- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - س‍وءم‍ص‍رف‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و دول‍ت‌
ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ادون‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍ع‍ت‍ادان‌
ن‍ی‍م‍رخ‌ ک‍ودک‌ ت‍اب‌ آور
وال‍دی‍ن‌ --ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر ف‍رزن‍دان‌
وس‍واس‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ر، ل‍ی‌
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
خ‍اک‍س‍اری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
دادز، م‍ارک‌ آر
ف‍ری‌، م‍ای‍ک‍ل‌
م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ی‍م‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وآم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
رش‍د
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و آم‍وزش‌
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر وسواس
بیر، لی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ب۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی سوء مصرف مواد
محمدی ، مسعود ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌م۳۵آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اعتیاد و عوارض ناشی از آن دربین نوجوانان وجوانان
خاکساری ، ابوالقاسم ؛  تهران اداره کل تحقیقات وآموزش وفن آوری ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۶۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سوءمصرف مواد
تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌س۸۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی شناخت درمانی گروه
فری ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خانواده های آسیب زا
دادز، مارک آر ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۷‬,‭د ۲‌خ۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر تاب آوری درافراد در معرض خطرسوء مصرف مواد
محمدی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۶۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و تحلیل عملیات رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی
تهران دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، [۱۳۸۹ ]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۱‬,‭‌ف‍لا۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش رفتارهای سالم جنسی بر کاهش بدکارکردی جنسی زنان معتاد شهر اصفهان سال تحصیلی 3931_49
محمدی ، شیما ؛  آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی نگرش جمعیت عمومی و کارشناسان سیستم درمانی نسبت به برنامه های کاهش آسیب حاصل از مواد مخدر
محمدی ، مسعود ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۰۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد
مرکز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۸۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان ماندگاری در ترک و تعیین وضعیت کیفیت زندگی ، سلامت روان و عقاید وسوسه انگیز در معتادین درمان شده با بیش از یک سال قطع مصرف در سازمان مردم نهاد کنگره ۶۰ با روش TSD و شربت تریاک به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۲۰۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک