کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رف‍ت‍ار م‍ددک‍اران‍ه‌ -- ای‍ران‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍وزش‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
م‍وس‍س‍ه‌زدای‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ات‌، م‍ای‍ک‌، ۱۹۴۸-
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
اوک‍ان‌، ب‍ارب‍ارا
ب‍ه‌پ‍ژوه‌، اح‍م‍د
ح‍ی‍دری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۳۱-
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا،-۱۳۴۵
زاه‍دی‌اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د
س‍ام‌ آرام‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۷-
ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،- ۱۳۲۶
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
ق‍ن‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ل‍ول‍ی‍ن‌، آن‌
م‍اچ‍ت‌، م‍ری‌ ورت‍ز
پ‍رل‍م‍ن‌، ه‍ل‍ن‌( ه‍ری‍س‌)
پ‍ی‍ن‌، م‍ال‍ک‍ول‍م‌، ۱۹۴۷ - م‌
ک‍ال‍ش‍د، ورون‍ی‍ک‍ا، ۱۹۴۵-
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، ب‍ی‍ولاراب‍رت‍س‌
گ‍ل‍دارد ، ک‍ات‍ری‍ن‌
ی‍ح‍ی‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
ب‍در
ح‍ری‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ژه‌
رش‍د
زرب‍اف‌ اص‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
ع‍طائ‍ی‌
م‍اری‍ه‌
م‍ه‍رق‍ائ‍م‌
ک‍ل‍ک‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری فردی :کار با فرد
اقلیما، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی
شولمن ، لارنس ، ۱۹۳۷- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ش۸۷‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختار نظری و عملی مددکاری اجتماعی
کالشد، ورونیکا، ۱۹۴۵- ؛  تهران کلک مشکین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ک۲‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی ( کار با فرد)
سام آرام ، عزت الله ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مددکاری اجتماعی فردی ، گروهی ، خانوادگی :کتاب درسی رشته های :مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی ، روان شناسی اجتماعی ، مشاوره و راهنمایی ، آموزش و پرورش کودکان استثنایی و دانشگاه نیروهای انتظامی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ف۴‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی
پرلمن ، هلن ( هریس ) ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۳‬,‭‌پ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی رفتاری - شناختی نسبت به مشکلات درمان جویان
اسکات ، مایک ، ۱۹۴۸- ؛  تهران ماریه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون مددکاری
حیدری ، مریم ، ۱۳۳۱- ؛  اصفهان مهرقائم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
ماچت ، مری ورتز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۱۰/۵‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چهار نوشتار درباره مددکاری اجتماعی :به انضمام :سکوت نشانه چیست ؟ کتابشناسی توصیفی مددکاری اجتماعی
به پژوه ، احمد ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۴۰‬,‭‌ب۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های مصاحبه و مشاوره
اوکان ، باربارا ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مشاوره در زندگی روزمره
گلدارد ، کاترین ؛  تهران زرباف اصل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌گ۸۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری و مراقبت اجتماعی
پین ، مالکولم ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۲۴۴‬,‭‌پ۹‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مددکاری اجتماعی
زاهدی اصل ، محمد ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭ز۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای مددکاری اجتماعی
کامپتون ، بیولارابرتس ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ک۲۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی برای مددکاران اجتماعی
لولین ، آن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۸۵‬,‭‌ل۹۴‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر مددکاری اجتماعی
قندی ، محسن ؛  تهران عطائی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ق۹د۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی
شیخی ، محمدتقی ،- ۱۳۲۶ ؛  تهران حریر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵‬,‭‌ش۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای ( کار با گروه و جامعه )
رنجبر، محمدرضا،-۱۳۴۵ ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰/۸‬,‭‌ف‍لا۹،ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری گروهی به همراه فرم های گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی گروهی
یحیی زاده ، حسین ، ۱۳۴۶- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۵‬,‭‌ی۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک